English English Polski Polski Українська Українська

STATUT – Towarzystwo Patriotyczne KRESY

STATUT

Status Stowarzyszenia Towarzystwo Patriotyczne Kresy – PDF

Status Stowarzyszenioa Towarzystwo Patriotyczne Kresy

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.Nazwa stowarzyszenia brzmi: „Towarzystwo Patriotyczne Kresy” – zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej. Może używać odznak lub pieczęci na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

1. Terenemdziałania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Częstochowa.

3. Na zasadach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie może tworzyć filie, oddziały lub inne jednostki organizacyjne w kraju lub za granicą.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą -Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym ststutem.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Dla realizacji określonych celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń lub organizacji o podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele Stowarzy sposoby ich realizacji

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)organizowanie wsparcia o pomocy materialno-bytowej środowiskom Polonijnym za granicą wschodnią, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości,

2) promocja i ochrona dóbr kultury i tradycji,

3) działaność charytatywna,

4) oraganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szczególności bezrobotnym,

6) pomoc ofiarom katastrof lub klęsk żywiołowych,

7)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) działanie na rzecz edukacji i nauki

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) organizowanie wyjazdów za pomocą materialną i kulturowo-oświatową na tereny zamieszkane przez ludnośc polska za granicą wschodnią,

2) zbiórki darów, tj.leków, żywności, odzieży, artykułów użytku domowego, wyposażenia placówek oświatowych i kościołów itp.,

3) oraganizowanie spotkań, warsztatów, imprez kulturalno- oświatowych i szkoleń

4) wspieranie integracji pomięddzy młodzieżą ze Wschodu a zamieszkałą w Kraju,

5) zbiórki funduszy w Kraju i poza jego granicami, przyjmowanie zapisów, darowizn oraz nabywanie innych praw majątkowych w celu realizacji zadań  statutowych,

6) współdziałąnie i wspieranie parafii Kraju i za garnicąw zakresie raelizacji zadań ststutowych,

7) prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej,

8) organizowanie prelekcji, sympozjów, obozów, wycieczek krajoznawczych,

9) organizowanie dożywiania osób potrzebujących, w szczególności przez wydawanie produktów spożywczych, prowadzenie jadłodalni itp.

Rozdział III

Sposób nabywania i utraty członkostwa,

przyczyny utraty oraz prawa i obowiązki członków

§ 8

(skreślony)

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działą w Stowarzyszeniu przez swoje organy.

3. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne , niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu wpisowego.

5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu za pisemną zgodą kandydata.

§12

1.Członek zwyczajny ma prawo:

a) czynnegi i biernego prawa wyborczego

b) uczestniczyć głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach;

c) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania;

e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

f)zaskasrżać do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązny jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) dbania o dobre imię Staowarzyszenia i godnego jego reprezentowania;

c) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;

d) brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

e) opłacenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek

3. Członek wspierający i honotrowy ma prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz obowią zki opłacania wpisowego oraz składek członkowskiech.

4. Członek wspierający i nonorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia

2) rozwiązania się Stowarzyszeniach

3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok lub z powodu działan sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub postnowieniami niniejszego statutu;

4) śmierci członka lub utraty przez członka pełnej zdolnośći do czynności prawnych lub pełni praw publicznych, a w przypadku osoby prawnej utrata osobowości prawnej;

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3 orzeka Zarządpodając przyczyny skreślenia.

3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołąnia do Walnego Zebrania Członków w terminie 7( siedmiu) dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone w ust.3.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Czlonków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna

§ 15

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa co cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Walne Zebranie Członków

§16

1.Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stano – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia

b) z głosem doradczym- członkowie wspierający i honorowi orzaz zaproszeni goście.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1. 1 Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli z obecnych jest co najmniej połowa członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust.1.2;

1.2 W przypadku braku quorum określonego w ust.1.1 Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż 6 mieięcy od dnia bilansowego.

3. O terminie Walnego Zebrania zawiadamia się członków na piśmie najpóżniej na 14 ( czternaście) dni przed terminem zebrania.

4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.

6.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków spośród członkó Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

7. (skreślony)

8. Zarząd ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9. Komisja Rewizyjna lub członkowie Stowarzyszenia stanowiący łącznie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia Zarządowi takiego wniosku.

10. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonków Zarząd powiadamia członkó co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

11. Uchwały są podejmowane co do zasady na Walnych Zebraniach Czlonków i zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

12. ( skreślony).

§ 18

Do kometencji |Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian

2) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

3) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalenia głownych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie skwitowania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

6) udzielanie absolutorium ustępującej Zarządowi,

7) uchwalenie wysokości składki członkowksiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanieodwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia w prawach członka,

9) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,

10) decydowanie o wszelkich innych sprawach nieuregulowanych statutem, wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 19

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członkó, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

§ 20

1. Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty , o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) relizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3) kierowanie człokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) uchwalenie planów działania i planów finansowych,

6) zwołanie Walnych Zebrań członków,

7) informowanie członków o swojej działalności,

8) przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania lub zwalniania pracowników,

10) prowadzenie bieżącej działaności Stowarzyszenia,

11) składanie sprawozdań ze swojej działalności w Walnym Zebraniu Członkó,

12) decydowanie o formach współpracy z krajowym lub zagranicznymi oragnizacjami o podobnym charakterze działania,

13) uchwalenie regulaminów przewidzianych ststutem,

14)wszelkie inne sprawyniezastrzeżone dla innych organów.

§ 22

(skreślony)

Komisja rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo- gospodarczej działalności Stowarzyszenia.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) wyłączne prawo do stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu,

4) występowania do Zarządu z żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

5) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku, gdy Zarząd nie zwołą go w terminie przewidzianym Statutem lub gdy wygaśnie kadencja Zarządu a nowy nie zostanie zwołany,

6) (skreślony)

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.\

§ 26

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków pochodzących z koopatacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 27

( skreślony)

Rozdział V

Majątek, fundusze oraz reprezentacja Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, i inne prawa majątkowe.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) świadczenia członków wspierających,

3) wpływ z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) darowizny, zapisy, spadki,

5) dotacje i subwencje,

6) dochody ze zbiórek publicznych,

7) środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia,

8) inne dochody.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki w ciagu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjeciu na poczet członków Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszeniaw przedmiocie praw lub zobowiązań majątkowych przekraczających wartość 1.000 zł (jeden tysiąc) wymagane jest współdziałąnie dwóch osób: prezesa i innego członka Zarządu albo dwóch członków Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, niewymienionych w ust.1 upoważniony jest jednoosobowo prezes lub wiceprezes zarządu, albo dwóch innych Członków.

3. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy wszystkie świadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia skłąda jednoosobowo ten Zarząd, wyłącza to stosownie ust. 1 i 2

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością głosów 2/3 głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

§ 31

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków  Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń.

§ 32

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, niuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawach dotyczących stowarzyszenia, a nieobjętych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez założycieli i zarejestrowaniu Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Status Stowarzyszenia Towarzystwo Patriotyczne Kresy – PDF